Welstandsnota gemeente Laren

Welstandsnota; wat betekent het?

De meeste gemeenten hebben een welstandsnota. In deze nota heeft een gemeente vastgelegd wat de welstandscriteria zijn. Dit zijn de eisen die een gemeente stelt aan de architectonische vormgeving van een bouwplan en haar relatie met de omgeving. Alleen bouwwerken die vergunningplicht worden getoetst aan redelijke eisen van welstand. In de praktijk bestaan er grote verschillen bij de invulling en de uitvoering van het welstandsbeleid door gemeenten.

Er zijn gemeenten met een streng welstandsregime en er zijn gemeenten die geheel welstandsvrij zijn. De welstandsnota kan geen sloop voorkomen, maar ze kan wel zorgen voor de bescherming van de karakteristieke verschijningsvorm van boerderijen en bijgebouwen. Daarnaast kan een welstandsnota de kwaliteit en de inpassing van vervangende nieuwbouw bewaken.

Vooraf weten waar je aan toe bent

Voor de burgers is het belangrijk dat de welstandscriteria openbaar zijn. Hierdoor kunnen zij van tevoren inzien aan welke eisen hun bouwplan moet voldoen, zodat de vergunningprocedure soepeler verloopt. Deze transparantie zorgt er voor dat eventuele subjectieve meningsvorming door de welstandscommissie wordt voorkomen. Een welstandsnota kan zodanig opgezet zijn dat er sprake is van gebieden waar een gevarieerd welstandsregime geldt:

  • Welstandvrije gebieden, waar niet wordt getoetst; b.v. op industrieterreinen langs niet- doorgaande straten;
  • Gebieden met een lichte welstandstoets;
  • Gebieden met een reguliere welstandstoets; b.v. de nieuwbouwwijken uit de periode van na 1960;
  • Gebieden met een verzwaarde welstandstoets; b.v. historische standskernen en het landelijk gebied;
  • Bij elk gebied wordt op basis van de karakteristiek van het gebied een aantal criteria vastgesteld.

Naast de indeling in gebieden kan de welstandsnota ook onderscheid maken tussen verschillende soorten gebouwen en hierbij z.g.n. objectcriteria definiëren. Dan kan het b.v. gaan om:

  • Criteria voor industriële complexen;
  • Criteria voor woonhuizen;
  • Criteria voor traditionele streekeigen boerderijen.

Bij elk type bouwwerk wordt op grond van de karakteristiek van het gebouw criteria bepaald.

Welstandgemeente Laren

Laren wil een gemeente zijn waar het prettig wonen en werken is. Plannen voor verbouwen of het bouwen van nieuwbouw moeten worden beoordeeld of ze passen binnen het beleid van de gemeente. Ze worden beoordeeld op kwaliteit van het uiterlijk en de bijdrage aan de omgeving.
Het uitgangspunt is dat ieder de waardevolle karakteristieken van zijn eigen buurt kan herkennen. Bij het ontwerpen van nieuwe gebouwen of aanpassingen van bestaande bouwwerken moet daarmee rekening worden gehouden. Wie bouwplannen heeft, kan al vroeg in het ontwerpproces in overleg treden met de gemeente zodat snel duidelijk is of die plannen kans van slagen hebben. De welstandsnota is vooral een sturend en stimulerend hulpmiddel en niet zozeer een instrument om van alles te verbieden.

Herkenbare Laren

De website van de welstandsgemeente Laren bevat aanzienlijk veel informatie. We proberen een aantal belangrijke onderdelen uit te lichten. Het bijzondere welstandstoezicht geldt vooral voor die straten en terreinen die bij een eerste kennismaking met Laren bepalend zijn voor de beeldvorming en het image van het dorp Laren als geheel. In het algemeen gaat het om de entrees van het dorp en doorgaande wegen.
Kenmerken als: het groene landelijke karakter en hoogwaardige architectuur zijn criteria die bij een toetsing van plannen extra aandacht krijgen. Solitaire monumenten en beeldbepalende panden vallen eveneens onder het bijzondere welstandstoezicht. Voor de monumenten zijn in de deelgebieden aanvullende criteria opgenomen. Verder zijn Objectgerichte criteria opgenomen, gericht op het beschermen en verbeteren van de ruimtelijke karakteristieken van de beeldbepalende panden.

Monumenten

Monumentale gebouwen en structuren in de gemeente zijn geïnventariseerd. Bovendien is een deel van het centrum aangewezen als Beschermd dorpsgezicht. Voor de beeldbepalende panden zijn Objectgerichte criteria opgenomen, teneinde de ruimtelijke karakteristieken van de betreffende panden te beschermen en te verbeteren.

Diverse welstandsniveaus

Per gebied in Laren is op de site van gemeente Laren (eerder vernoemd) aangegeven welk welstandsregiem van toepassing is. In het centrum wordt de lat hoog gelegd omdat de historische kwaliteit dit vraagt; in andere gebieden wordt een extra inspanning gevraagd omdat het gebied extra bijdraagt aan het collectieve beeld. In grote delen ligt de nadruk op een conformeren aan de bestaande kwaliteit.
Voor het uitgebreide natuurgebied zijn uit praktische overwegingen geen gebiedscriteria geformuleerd. Voor zover nodig zijn de algemene welstandscriteria van toepassing. Er zijn 4 niveaus van welstandstoetsing te onderscheiden (terug te lezen op de website). Het te beoordelen plan dient inzicht te geven in deze aspecten. Deze plannen worden in de commissie beoordeeld.

Algemene gebiedskenmerken

De ruimtelijke kenmerken van het centrumgebied van Laren wordt in het algemeen bepaald door: de open Brink met zijn bomen, vijver en gebruiksmogelijkheden de brinken aan de St. Janstraat en het Krommepad. Het heeft een vriendelijke en landelijke sfeer met weinig commercieel karakter van de gebou­wen (ingetogen reclame, het spaarzame ge­bruik van rolluiken en het ont­breken van groot­schalige gebouwen met veel glas en een sterke horizon­tale geleding). De aanwezigheid van veel karaktervolle gebou­wen, vaak beeldbepa­lend en soms monumen­taal de toepassing van overwegend traditio­nele bouw­mate­rialen. Zoals: baksteen, pannen en riet een eenvoudige sobere architec­tuur met een eenvoudige gevelindeling en neutrale kleur­stel­lingen (bijvoorbeeld crème voor kozijnen).

Bijzondere gebiedskenmerken

Dan zijn er nog naast de algemene kenmerken, de bijzondere kenmerken.
Denk bijvoorbeeld aan de Basiliek met het “klein Vaticaan”. Het gebied tussen Brink, Eemnesserweg en Kerklaan wordt ook wel het “klein Vaticaan” genoemd. Hier staan en stonden veel kerkelijke (Rooms Katholieke) gebouwen. Deze gebouwen markeren in sterke mate het transformatieproces zoals dat aan de aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht ten grondslag ligt. Met deze gebouwen werd: er een nieuwe (grotere) bebouwingsschaal, een nieuwe bouwstijl en nieuwe sociaal maatschappelijke functies in Laren geïntroduceerd.
Deze gebouwen markeren zo het einde van de agrarische periode en het begin van Laren als forensendorp. Veranderingen aan deze gebouwen verdienen dan ook specifieke aandacht van de commissie voor welstand en monumenten.

Kleine bouwwerken

Voor een aantal nauwkeurig benoemde kleine bouwwerken zijn ‘criteria voor kleine plannen’ opgesteld. Dat zijn zodanig helder geformuleerde welstandsregels dat zij voor iedereen begrijpelijk zijn en in principe door de vergunningsaanvrager kunnen worden getoetst.
Het gaat om de volgende kleine bouwwerken:
• Aan- of uitbouwen;
• Bijgebouwen of overkappingen;
• Dakkapellen;
• Kozijn- of gevelwijzigingen;
• Erf- of perceelafscheidingen;
• Reclame-uitingen;
• Winkelpuien of luifels;
• Zonweringen of (rol)luiken.

Complete informatie lezen van welstandsnota gemeente Laren?
Kijk dan even hier

Deel dit bericht